top of page

Privacy Statement

Privacy Verklaring

Exla, gevestigd aan J.L. van Rijweg 132 2713 JA Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.exla.nl

J.L. van Rijweg 132

2713 JA Zoetermeer

0611366356

0687646966

 

Franklin Telwin is de Functionaris Gegevensbescherming van Exla.

Hij is te bereiken via franklin@exla.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exla.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Exla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Exla neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exla) tussen zit. Exla gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wix, Instagram, Facebook, LinkedIn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Exla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Exla verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Exla gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Exla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@exla.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Exla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Exla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@exla.com


 

Privacy statement

Exla, established at J.L. van Rijweg 132 2713 JA Zoetermeer, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details

www.exla.nl

J.L. van Rijweg 132

2713 JA Zoetermeer

0611366356

0687646966

 

Franklin Telwin is the Data Protection Officer of Exla.

He can be reached via franklin@exla.com.

 

Personal data that we process

Exla processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

 • First and last name

 • Date of birth

 • Adress

 • Telephone number

 • E-mail address

 • Other personal data that you actively provide for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

 • Location data

 • Information about your activities on our website

 • Data about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)

 • Bank account number

 

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without that permission, please contact us at info@exla.com and we will remove this information.

 

For what purpose and on what basis we process personal data

Exla processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment

 • To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services

 • To deliver goods and services to you

 

Automated decision making

Exla does, on the basis of automated processing, make decisions about matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (such as an Exla employee) being involved. Exla uses the following computer programs or systems: Wix, Instagram, Facebook, LinkedIn.

 

How long do we keep personal data

Exla does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected.

 

Sharing of personal data with third parties

Exla only provides to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

Exla uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Exla and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@exla.com. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. Exla would also like to point out to you that you have the possibility to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

Exla takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@exlastudio.com

bottom of page